Lie 04 2014

Informacija apie rengiamą Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo planą 2014-2020 m.

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras rengia Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano projektą, kuris atnaujina Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2010 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. 6.1-3-(18.4) patvirtintą Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo planą 2010-2019 metams. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano tikslas – suderinti Klaipėdos regiono savivaldybių veiksmus, organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant kelioms savivaldybėms bendrus atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius. Šio plano projekte numatytos priemonės, užtikrinančios Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plane (TAR, 2014, Nr. 4989) nustatytų užduočių įgyvendinimą.
Su Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano projektu galima susipažinti čia.
Su planu susijusius pasiūlymus bei pastabas galima teikti (siųsti paštu, faksu arba elektroniniu paštu) plano rengimo organizatoriui – UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui (Liepų g. 15, 92138, Klaipėda, tel. (8 46) 300 106, faks. (8 46) 310 105, el. paštas kratc@kratc.lt. Kontaktinis asmuo – ekologinės infrastruktūros administravimo skyriaus viršininkė Ramunė Šličienė, tel. (8 46) 217502, el. paštas ramune.sliciene@kratc.lt) iki 2014 m. rugpjūčio 11 d. Teikime turi būti nurodytas visuomenės atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jei fizinis asmuo), juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas (jei juridinis asmuo) bei teikimo data.