Bir 02 2021

Dėl statybinių atliekų priėmimo į Dumpių sąvartyną

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 (su vėlesniais pakeitimais) STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS:

Statybvietėse turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:

  • komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;
  • inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;
  • perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;
  • pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;
  • netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.);
  • medienos atliekos – statybinių konstrukcijų likučiai, padėklai, drožlių plokštės ir pan. – priimamos Uosių g. 7, Dumpių kaimas, Klaipėdos raj.

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Informuojame, kad nuo 2021 m. birželio 1 d. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras griežtai kontroliuoja į Klaipėdos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną pristatytų statybinių atliekų atitiktį nustatytiems atliekų kokybės (išrūšiavimo) reikalavimams.

Į Klaipėdos regioninį sąvartyną gali patekti tik inertinės ir netinkamos perdirbti atliekos.

MIŠRIOS STATYBINĖS ATLIEKOS, KURIOSE BUS TINKAMOS PERDIRBTI ANTRINĖS ŽALIAVOS AR PAVOJINGOS ATLIEKOS, NEBUS PRIIMAMOS.