Gru 06 2021

Dumpių sąvartyne kvapų vis mažiau

Ruošdamasis 2023 metais prasidėsiančiam maisto atliekų rūšiavimui Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) atlieka Poveikio aplinkai vertinimą (PAV), kurį vėliau svarstys su visuomene ir pateiks specialistų vertinimui. PAV rengėjai, UAB „Ekosistema“, jau atliko kvapų modeliavimo dalį ir pateikė ją KRATC. Specialistų išvada pozityvi: nors ir dabar kvapų koncentracija nesiekia 2024 m. įsigaliosiančių leistinų 5 kvapo vienetų, pradėjus maisto rūšiavimą iš KRATC administruojamo Dumpių sąvartyno prognozuojamas kvapo koncentracijos sumažėjimas 12-14 procentų.

Mažėjimas fiksuotas ir pernai

2018 m. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija tyrė Dumpiuose veikiančių įmonių kvapų koncentracijas. Tuomet KRATC administruojamo regioninio sąvartyno tarša buvo mažiausia iš tirtų įmonių ir ties teritorijos riba siekė 1,9 – 5 kvapo vienetų (OUE/m3). Žinia, anuomet ir dabar galiojanti leistina kvapų koncentracijos norma yra 8 OUE/m3.

Visgi, pagrindinio KRATC akcininko – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos – prašymu, 2018 m. bendrovė investavo į papildomas kvapų mažinimo priemones. Atliekų priėmimo ir rūšiavimo patalpose įrengė stacionarias kvapus neutralizuojančių priemonių purškimo sistemas, lauke pastatė kilnojamus purkštuvus, naktimis, po darbo valandų, įjungiami ozonatoriai, kurie naikina puvimo bakterijas, o tuo pačiu ir blogus kvapus.

Investicijos davė efektą: 2020 m. vasarą tos pačios Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos atliktas tyrimas parodė, kad iš Dumpių sąvartyno sklindančio kvapo koncentracija sumažėjo iki 4 OUE/m3 .

Tyrimo prielaidos – sunkesnės už realias sąlygas

Siekdami apskaičiuoti galimą taršą, atsirasiančią pradėjus rūšiuoti maisto atliekas, tyrėjai sąvartyne atliko  visų taršos šaltinių kvapų koncentracijos matavimus. Pagal surinktus naujausius duomenis ir atitinkamos metodikos formules buvo atliktas kvapų modeliavimas.

Skaičiavimai atlikti pagal maksimalią galimą taršą. Pavyzdžiui, skaičiuota, kad visi sąvartyno taršos šaltiniai dirba 24 val. kiekvieną metų dieną, nors realus darbo ciklas yra kelis kartus mažesnis. Nevertintos ir sąvartyne naudojamos kvapų mažinimo priemonės, kurios, beje, bus įdiegtos ir maisto rūšiavimo angare.

Modeliavimo rezultatai parodė, kad maisto rūšiavimo metu išskiriamų kvapų koncentracija sumažės visose Dumpių sąvartyno zonose ir artimiausioje gyvenamojo aplinkoje. Kaip rašoma tyrimo ataskaitoje, ryškiausias pokytis prognozuojamas ties sąvartyno sanitarinės apsaugos zonos riba. Čia prognozuojamas kvapo koncentracijos sumažėjimas 12-14 %. Ties artimiausia gyvenamąja ir visuomenine aplinka skleidžiamų kvapų koncentracija sumažės iki 1,9-3,0 OUE/m3.

„Rezultatas buvo nuspėjamas. Ir priežastis visiškai aiški, ne kartą matyta pradėjus maisto rūšiavimą daugelyje pasaulio šalių. Puvimą ir nemalonų kvapą sukelia konteineryje su kitomis atliekomis susimaišiusi ir pūvanti biomasė. Atskirai surenkat gyventojų maisto atliekas komunalinės atliekos tampa švaresnės ir skleidžia mažiau kvapų visuose jų tvarkymo etapuose“, – sakė Ramunė Šličienė. KRATC ekologinės infrastruktūros skyriaus vadovė.

Kaip numatyta KRATC įgyvendinamame maisto rūšiavimo projekte, Dumpiuose šalia veikiančių rūšiavimo įrenginių bus pastatytas naujas angaras. Jame išrūšiuotos maisto atliekos uždara transportavimo sistema nukreipiamos į lauke įrengtą 150 m3 talpos rezervuarą. Tiek rezervuaras, tiek transportavimo sistema bus hermetiški, todėl kvapo neskleis. Atliekos čia nebus pūdomos, o išvežamos ar išpumpuojamos uždaru vamzdynu į perdirbimo įmones.