Gru 30 2021

Individualių konteinerių išdavimo tvarka

1. Individualūs mišrių komunalinių, žaliųjų atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriai (toliau – individualūs konteineriai) suteikiami įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, individualiame gyvenamajame name gyvenantiems asmenims bei kitiems atliekų turėtojams, turintiems galimybę kaupti komunalines, žaliąsias atliekas ir antrines žaliavas atskirai tik Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojams (toliau – Vietinės rinkliavos mokėtojas) pagal Vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenis.

2. Individualūs konteineriai suteikiami Vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie yra:

2.1. individualaus vienbučio gyvenamosios paskirties namo savininkai (valdytojai);

2.2. žemės ūkio (sodo) žemės sklypo su pastatu savininkai (valdytojai);

2.3. dvibučio ar daugiabučio sublokuoto gyvenamojo namo (kotedžo), turinčio atskirą įėjimą ar/ir kiemelį, ar/ir žemės sklypą savininkai (valdytojai);

2.4. deklaruojantys komunalinių atliekų kiekius pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytą tvarką.  

3. Visiems kitiems Vietinės rinkliavos mokėtojams, nenurodytiems 2 punkte ir  turintiems galimybę kaupti atliekas atskirai nuo kitų komunalinių atliekų turėtojų, individualūs konteineriai suteikiami pateikus motyvuotą prašymą bei tokį prašymą pagrindžiančius dokumentus. Sprendimas dėl individualių konteinerių suteikimo/nesuteikimo priimamas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, įvertinus prašyme nurodytus duomenis, pateiktus dokumentus ir suderinus su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus atsakingu darbuotoju sprendimo projektą.   

4. Vietinės rinkliavos mokėtojai dėl individualių konteinerių suteikimo/pakeitimo/grąžinimo kreipiasi laisva forma el. paštu: rinkliava@kratc.lt, kokybe@kratc.lt arba žodžiu telefonu + 370 800 13344, nurodydami:  rinkliavos mokėtojo vardą ir pavardę, nekilnojamojo turto objekto adresą, kontaktinius duomenis (telefoną ar/ir el. paštą). Kai kreipiamasi vadovaujantis 3 punktu,  Vietinės rinkliavos mokėtojai papildomai prašyme turi nurodyti kreipimosi priežastis ir pateikti prašymą pagrindžiančius dokumentus.  

5.  Vietinės rinkliavos administravimo skyriuje gauti prašymai su pagrindžiančiais dokumentais per 5 darbo dienas nuo asmens kreipimosi dienos turi būti išnagrinėti ir pranešta asmeniui apie priimtą sprendimą bei jo apskundimo tvarką.

6. Patenkinus asmens prašymą individualūs konteineriai privalo būti suteikti/pakeisti/paimti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.