Rgs 01 2022

Ruošiamas Klaipėdos regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADĖTĄ RENGTI KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO 2021–2027 M. PLANĄ IR ŠIO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTĄ

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras organizuoja Klaipėdos regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano (toliau – Planas) rengimą, kuris atnaujina 2014 m. lapkričio 18 d. Klaipėdos regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/3S-27 patvirtintą Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planą. Plano tikslas – suderinti Klaipėdos regiono savivaldybių veiksmus, organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant kelioms savivaldybėms bendrus atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius. Šio plano projekte bus numatytos priemonės, užtikrinančios Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane nustatytų užduočių įgyvendinimą.

Taip pat pradėtas Plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procesas ir kviečiame į jį įsitraukti visuomenę.

SPAV metu bus nustatomos galimos reikšmingos Plano pasekmės aplinkai, konsultuojamasi su visuomene ir institucijomis, atsakingomis už aplinkos, sveikatos, kultūros vertybių, saugomų teritorijų apsaugą.

SPAV ataskaita bus ruošiama pagal šiuo metu parengtą ir SPAV subjektams pateiktą derinimui vertinimo apimties nustatymo dokumentą, kuris apibrėžia SPAV ataskaitos turinį, teiktinos informacijos apimtį, naudotinus vertinimo metodus. Kai bus parengti Plano ir SPAV ataskaitos projektai, visuomenė bus viešai su jais supažindinta.

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras jau dabar laukia visuomenės pasiūlymų dėl Plano, atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo ir plano SPAV. Kontaktinis asmuo Plano rengimo klausimais – UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro Ekologinės infrastruktūros administravimo skyriaus vadovas Gediminas Sendrius, tel. 8 46 213 925, el. p gediminas.sendrius@kratc.lt, SPAV klausimais – UAB „Ekokonsultacijos“ aplinkos apsaugos specialistė Jolanta Graudinytė, tel. 8 656 67290, el. p.: jolanta@ekokonsultacijos.lt. Pasiūlymus Planui bei SPAV prašome teikti nurodytais el. pašto adresais.

Su SPAV apimties nustatymo dokumentu galima susipažinti čia.