MISIJA

Teikti didžiausią aplinkosauginę vertę kuriančius atliekų tvarkymo sprendimus, atitinkančius visuomenės poreikius ir steigėjų lūkesčius.

VIZIJA

Tapti pirmaujančia novatoriška atliekų tvarkymo bendrove Lietuvoje.

VERTYBĖS

Atsakomybė, tai:

  • Nuolatinis švaresnės aplinkos visuomenei kūrimas;
  • Įstatymų ir aplinkosauginių reikalavimų laikymasis;
  • Įsipareigojimų klientams, partneriams ir įmonės darbuotojams laikymasis.
  • Tinkamas ir efektyvus informacijos saugumo valdymas.

Profesionalumas apima siekius:

  • Naudoti optimalius KAIS tvarkymo būdus, diegiant pažangiausias technologijas;
  • Nuolat mokytis ir tobulėti, semtis patirties iš Lietuvos ir užsienio pažangiausių specialistų/partnerių.

Bendradarbiavimas, tai nuolatinis siekis:

  • Bendradarbiauti su visuomene , analizuojant iškilusias problemas bei ieškant būdų joms spręsti;
  • Efektyviai bendradarbiauti tarpusavyje, įgyvendinant įmonės tikslus bei siekiant geriausio rezultato.

Sąžiningumas – tai bendras ir neginčijamas elementas, kuriuo pagrįsta įmonės veikla.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1 TIKSLAS. Skatinti atliekų prevenciją, užtikrinant, kad Klaipėdos regiono teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų kiekis mažėtų arba bent jau išliktų stabilus ekonominio augimo sąlygomis:

1.1.  Šviesti ir informuoti visuomenę atliekų prevencijos srityje.

1.2.  Skatinti atliekų prevencijos veiklą  ir paruošimo pakartotiniam naudojimui tinklus.

2 TIKSLAS. Sumažinus sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių atliekų kiekius, padidinti šių atliekų perdirbimo apimtis:

2.1. Skatinti atliekų turėtojus kompostuoti biologines atliekas namų ūkio sąlygomis.

2.2. Plėsti biologinių atliekų (žaliųjų ir maisto atliekų) rūšiuojamojo surinkimo ir tvarkymo apimtis.

2.3. Rūšiuoti mišrias komunalines atliekas, siekiant atskirtas biologiškai skaidžias atliekas panaudoti energijos gamybai.

2.4. Naudoti komunalinių atliekų energetinius išteklius.

3 TIKSLAS. Skatinti efektyvų gamtinių ir kitų išteklių naudojimą, didinant komunalinių atliekų perdirbimo ir naudojimo apimtis:

3.1. Plėsti antrinių žaliavų (įskaitant pakuočių atliekas) atskiro surinkimo (pirminio rūšiavimo) ir perdirbimo apimtis.

3.2. Plėsti kitų perdirbimui tinkamų atliekų atskiro surinkimo (pirminio rūšiavimo) ir perdirbimo apimtis.

3.3. Skatinti atliekų turėtojus rūšiuoti komunalines atliekas, tobulinant komunalinių atliekų apmokestinimo sistemą.

3.4. Rūšiuoti mišrias komunalines atliekas, atskiriant perdirbimui tinkamas antrines žaliavas.

4 TIKSLAS. Užtikrinti aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos teisinius reikalavimus atitinkantį komunalinių atliekų tvarkymą:

4.1. Užtikrinti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą.

4.2. Užtikrinti, kad į mišrių komunalinių atliekų srautą patektų kuo mažiau pavojingųjų atliekų.

4.3. Plėtoti Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą.

4.4. Aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu eksploatuoti regioninę komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinant galimų pavojų ir rizikų valdymą.

4.5. Vykdyti atliekų monitoringą.

4.6. Stiprinti KRATC darbuotojų administracinius gebėjimus.

5 TIKSLAS. Užtikrinti Įmonės informacijos saugumo tęstinumo valdymą ir sumažinti galimą žalą Įmonės veiklai, užkertant kelią ar sumažinant neigiamą informacijos saugumo incidentų poveikį:

5.1. Nustatyti informacijos saugumo valdymo kryptį ir priemones, užtikrinant informacijos saugumą atitinkančius veiklos reikalavimus bei atitinkamus įstatymus ir reglamentus.

5.2. Užtikrinti tinkamą ir efektyvų informacijos saugumo valdymą, siekiant išvengti veiklos sutrikdymo dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, informacijos vientisumo pažeidimo arba informacijos neprieinamumo.

5.3. Užtikrinti visų informacijos saugumo įsipareigojimų laikymosi, reglamentuotų sutartyse su klientais, partneriais ir nustatytais teisės aktuose.

5.4. Užtikrinti reikiamus resursus ir dėmesį, siekiant nuolat gerinti informacijos saugumo valdymo sistemą.

Patvirtinimo data: 2020-11-06