KODEKSAI

 1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2016-09-14 Nr. XII-2603)
 2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (2015-06-25 Nr. XII-1869)

ĮSTATYMAI

 1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (1998-06-16 Nr. VIII-787)
 2. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (2000-06-13 Nr. VIII-1725)
 3. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (1999-05-13 Nr. VIII-1183)
 4. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas (2002-12-05 Nr. IX-1225)
 5. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (2000-04-18 Nr. VIII-1641)
 6. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (1996-07-09 Nr. I-1452)
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (1997-11-20 Nr. VIII-529)
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (1992-01-21 Nr. I-2223)
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas (1999-11-04 Nr. VIII-1392)
 10. Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas (1991-03-21 Nr. I-1163)
 11. Lietuvos Respublikos archyvų įstatymas (1995-12-05 Nr. I-1115)
 12. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (2003-07-01 Nr. IX-1672)
 13. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (1996-08-13  Nr. I-1491)

NUTARIMAI

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ (2002-04-12 Nr. 519)
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo” (2007-12-19 Nr. 1443)
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Europos sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“ (2001-08-24 Nr. 1026)
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ (2007-10-17 Nr. 1139)
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių patvirtinimo“ (2007-10-31 Nr. 1179)
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas “Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinikimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo” (2013-07-24 Nr. 711)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ (2000-10-18 Nr. 444)
 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (2013-07-15 Nr. D1-528)
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (1999-07-14 Nr. 217)
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (2012-10-23 Nr. D1-857)
 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2008-07-02 Nr. D1-360)
 6. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas „Dėl teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“ (2014-08-01 Nr. 4-523)
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ (2008-07-09 Nr. D1-370/1K-230)
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (2007-04-02 Nr. D1-193)
 9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (2011-06-13 Nr. V-604)
 10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2007 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ (2011-09-01 Nr. V-824/A1-389)
 11. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas “Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių priešgaisrinės apsaugos departamento prie vidaus reikalų ministerijos ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (2005-02-18 Nr. 64)
 12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (2006-12-29 Nr. D1-637)
 13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (2011-05-03 Nr. D1-367)
 14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ (2007-01-25 Nr. D1-57)
 15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2011-08-31 Nr. D1-661)
 16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (2009-09-16 Nr. D1-546)
 17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“ (2006-09-11 Nr. D1-412)
 18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (2006-05-17 Nr. D1-236)
 19. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl Europos sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir atsiskaitymo už išmokėtas ar planuojamas išmokėti lėšas taisyklių patvirtinimo“ (2004-08-16 Nr. 1K-288)
 20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl atliekų tvarkymo specialistų mokymo ir kompetencijos tobulinimo tvarkos patvirtinimo ir mokymo įstaigų mokymo programų vertinimo komisijos sudarymo“ (2012-07-12 Nr. D1-588)
 21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamoms atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2015-10-23 Nr. D1-770)
 22. LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“(2013-05-20 Nr. D1-359)
 23. LR aplinkos ministro įsakymas “Dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo” (2018-01-31 Nr. D1-73)